portrait 2014

by Alessanda Attianese @ artepassante (thanks to Giacomo Spazio)